Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế..

- Mã số: 2016-007

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: UBND thị xã Hương Trà

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:
- Đánh giá được thực trạng sinh kế và tính bền vững sinh kế của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Phân tích các nhân tố (con người, tự nhiên, tài chính, thể chế và chính sách, cộng đồng) tác động đến sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản.
- Đề xuất các giải pháp cụ thể phát triển sinh kế bền vững và phương án áp dụng phù hợp cho từng nhóm hộ.
Kết quả:
- Báo cáo khoa học.
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2018
  Bản in]