Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.014

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

Xây dựng được cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2010 - 2021.

- Phần mềm quản lý và truy vấn dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]