Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2018-014

- Cấp: Bộ

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

Có được quy trình kỹ thuật mô hình sản xuất giống cá nâu phù hợp với điều kiện ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Quy trình sản xuất giống cá nâu phù hợp với điều kiện tại Thừa Thiên Huế, đạt chỉ tiêu kỹ thuật sau: tỷ lệ thành thục cá bố mẹ ≥ 60%; tỷ lệ cá đẻ ≥ 45%; tỷ lệ trứng thụ tinh ≥ 85%; tỷ lệ trứng nở ≥ 70%; tỷ lệ sống (từ cá bột lên cá giống) là 3 - 6%.

- 50 cặp cá bố mẹ thành thục, cỡ cá từ 0,15 - 0,5 kg/con.

- 50.000 con cá nâu giống đạt kích cỡ từ 01 - 2,5 cm.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]