Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2015-013

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Có được cơ sở khoa học và thực tiễn về tác động của biến đổi khí hậu đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất được các giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2017
  Bản in]