Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2016-013

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

 - Đánh giá được hiện trạng và cấu trúc quần thể loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đánh giá các tác nhân đe dọa đến quần thể của loài Rồng đất trong tự nhiên.

- Đề xuất giải pháp khai thác bền vững và thử nghiệm nhân nuôi loài Rồng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

 - Bản đồ hiện trạng và dự báo vùng phân bố của Rồng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong viễn cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2020 và 2050.

- Quy trình kỹ thuật nhân nuôi loài Rồng đất quy mô hộ gia đình.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2018
  Bản in]