Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ rủi ro và giải pháp về ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.007

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được các quy trình phân tích và xác định các loại vi nhựa (MPs) ở trong các loài động vật thủy sinh khác nhau như động vật thân mềm hai mảnh vỏ, động vật giáp xác, cá…

- Xác định được tình trạng nhiễm MPs trong các loài thủy - hải sản được đánh bắt và nuôi trồng ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, biển Thuận An, và các loài thủy-hải sản có nguồn gốc khác được tiêu thụ tại các chợ địa phương và các siêu thị.

- Đánh giá được nguy cơ rủi ro đối với người tiêu thụ thủy - hải sản nhiễm MPs và đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp can thiệp giúp ngăn ngừa các rủi ro sức khỏe liên quan đến nhiễm bẩn MPs trong thủy - hải sản đối với người tiêu thụ.

Kết quả:

1.  Chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, thực hiện các thủ tục theo quy định.

2.  Chuyển giao kết quả thực hiện đề tài đến Sở Y tế để tham khảo làm cơ sở phân tích vi nhựa trong mẫu thủy sản.

3Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng nhằm giảm thiểu việc thải bỏ chất thải nhựa, vi nhựa vào môi trường; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi, tuân thủ chính sách pháp luật về quản lý chất thải nhựa và vi nhựa trên địa bàn.

 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]