Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu áp lực nội sọ trong hồi sức – cấp cứu và đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-005

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu áp lực nội sọ trong hồi sức – cấp cứu và đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Xác định được mối liên quan giữa giá trị áp lực nội sọ với thang điểm <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Glasgow, kết quả khí máu động mạch và kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não.

+ Đề xuất được phác đồ điều trị phù hợp và đánh giá hiệu quả của phác đồ đó trên bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học.

+ Chuyên mục phổ biến điều trị chấn thương sọ não nặng trên truyền hình.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: 2012-2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2013
  Bản in]