Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2021.025

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Hợp tác xã Nông nghiệp số

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Phân tích được mô hình dịch vụ nông thôn thông minh và các đặc điểm của xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Thừa Thiên Huế để phát triển mô hình xã thông minh định hướng xã nông thôn mới thông minh.

- Triển khai được các ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh  cho các hoạt động quản lý nông thôn ở cấp xã: quản lý hoạt động hợp tác xã; quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản; hệ thống quan trắc môi trường không khí/nước; và hệ thống quảng bá du lịch ở xã bằng công nghệ VR3D;

- Xây dựng được bộ tiêu chí xã thông minh, với định hướng xã nông thôn mới thông minh, dựa trên phân tích đặc thù của địa phương, trong đó tích hợp các yêu cầu của mô hình “Xã thông minh” của Bộ Thông tin và Truyền thông và mô hình nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu, kết hợp với các định hướng phát triển chuyển đổi số cho khu vực nông thôn.

Kết quả:

- Bộ tiêu chí và mô hình “xã nông thôn mới thông minh”.

- Hệ thống dịch vụ nông thôn thông minh đáp ứng mô hình “xã nông thôn thông minh” với một số dịch vụ công nghệ số liên quan đến: quản lý hợp tác xã, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông/thuỷ sản, hệ thống OCOP xã; hệ thống quan trắc môi trường không khí; hệ thống xúc tiến du lịch nông thôn bằng công nghệ số hiện đại.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]