Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng phần mềm đa ngữ (chữ Nôm, Thái và Chăm) phục vụ bảo tồn văn hoá dân tộc (đã nghiệm thu)

- Mã số: TTH.2009-KC.07UTCN

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm đa ngữ (chữ Nôm, Thái và Chăm) phục vụ bảo tồn văn hoá dân tộc

- Mã số: TTH.2009-KC.07UTCN

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục tiêu định hướng:

+ Có được công nghệ phát triển phần mềm đa ngữ và công cụ tra cứu đồng thời chữ Nôm, chữ Thái và chữ Chăm.

+ Đưa hướng dẫn sử dụng phần mềm đa ngữ lên trang web.


Kết quả:

+ Phầm mềm đa ngữ và hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ (kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm).

+ Số liệu, CSDL từ điển tiếng Nôm, Thái và Chăm.

+ Báo cáo khoa học.

                  + Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2012
  Bản in]