Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-017

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Dự án: Tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế

- Chương trình: Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

- Cấp quản lý: cấp trung ương, ủy quyền địa phương quản lý.

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian thực hiện: năm 2012 - 2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kết quả của dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, các nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng về SHTT hướng đến mục tiêu am hiểu, chấp hành và thực thi pháp luật về SHTT; hỗ trợ phát triển các giá trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thông qua các hình thức quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng...
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2014
  Bản in]