Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2017-008

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá hiện trạng và tác động của việc sử dụng vỏ lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An.

- Thử nghiệm và xây dựng quy trình công nghệ nuôi hàu phù hợp tại đầm Lập An.

Kết quả:

- Báo cáo đánh giá hiện trạng tác động của việc sử dụng lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An.

- Quy trình công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường”.

- Mô hình nuôi hàu.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2018
  Bản in]