Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2021.021

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghiệp - Thương mại

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

 - Điều tra, đánh giá được hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và khoa học phục vụ việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thành lập được chủ thể (tổ chức đứng đơn) để đăng ký, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Hoàng mai Huế”.

- Xây dựng và đăng ký bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Huế” cho các sản phẩm sản xuất - kinh doanh từ cây Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra và các báo cáo chuyên đề.

- 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập Hội sản xuất và kinh doanh Hoàng mai Huế.

- 01 Hệ thống các công cụ và văn bản phục vụ quản lý, khai thác và hỗ trợ phát chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế

- 01 hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc.

- 01 kết quả vận hành hệ thống quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- 01 Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm.

- 01 Bộ công cụ giới thiệu, quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- 01 Chuyên mục về chỉ dẫn địa lý dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Báo cáo tổng kết dự án và báo cáo tóm tắt dự án.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]