Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và trồng một số loài dược liệu tiềm năng (chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2021.013

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng về nhân giống và canh tác cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhân giống cây chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát.

- Xây dựng được 04 vườn ươm giống cây dược liệu với công nghệ tưới chủ động, tiện lợi;

- Xây dựng được các mô hình trồng và chăm sóc một số loài dược liệu tiềm năng (chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát);

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống cây chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát (04 quy trình)

- Quy trình trồng và chăm sóc các loài dược liệu tiềm năng gồm chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát ( 04 quy trình).

- Mô hình vườn ươm giống (04 vườn ươm cho 04 loài, quy mô 100m2/vườn) với công nghệ tưới và che sáng chủ động, tiện lợi.

- Mô hình trồng và chăm sóc các loài dược liệu tiềm năng gồm chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát (04 mô hình cho 04 loài, quy mô 500m2/mô hình).

- 4000-5000 cây giống mỗi loại.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]