Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2012-013

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Đơn vị chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ

- Mục tiêu định hướng:

+ Có được phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thuộc tính tài nguyên khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 1976 đến 2011 và tiếp tục cập nhật hàng năm.

+ Có được bản thảo đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế trên nguồn dữ liệu được cập nhật đến năm 2011 phục vụ cho tái bản.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu có các chức năng: cập nhật, hiển thị, thống kê, báo cáo dựa trên nghiệp vụ quản lý về tài nguyên khí hậu thủy văn của tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bản thảo đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế được tính toán, phân tích theo dữ liệu đến năm 2011.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: 2012-2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2013
  Bản in]