Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.015

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác minh, thống kê, sưu tầm và hệ thống hóa tài liệu liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được Đề án bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả:

- Danh mục thống kê các di sản phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.

- Hồ sơ khoa học của các di sản phi vật thể liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế.

- Đề án bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]