Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu và xây dựng mô hình công sở điện tử, chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2014-002

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_CongSoDienTu.docx
  • BCKQADTK_CongSoDienTu.docx
Mục tiêu định hướng:

 - Có được mô hình thí điểm công sở điện tử, chính quyền điện tử đảm bảo tính đặc trưng theo chức năng, nhiệm vụ của UBND các cấp, các sở, ban, ngành và liên thông giữa các cấp tỉnh, huyện, xã.

Sản phẩm dự kiến:

 - Hồ sơ chi tiết hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Thừa Thiên Huế (thuộc lĩnh vực công sở điện tử, chính quyền điện tử).

- Tài liệu khung ứng dụng.

- Tài liệu chuẩn kỹ thuật khung sản phẩm công sở điện tử, chính quyền điện tử.

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp các ứng dụng vào khung công sở điện tử, chính quyền điện tử.

- Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử với đầy đủ các tính năng cơ bản, có khả năng mở rộng, tích hợp thêm các ứng dụng.

- Hệ thống phần mềm công sở điện tử được triển khai thí điểm tại một số đơn vị (tỉnh, huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn).

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2017
  Bản in]