Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2010

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2010-009

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: TTH.2010-KC.11

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Nông nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Xác lập được vùng, tiểu vùng sinh thái và điểm phân bố.

+ Khẳng định được phương thức và vector lan truyền.

+ Đề xuất và triển khai thí điểm biện pháp cụ thể, hữu hiệu ngăn chặn tái sinh, phân tán và diệt trừ tận gốc.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Bản đồ hiện trạng phân bố quần thể và tiểu quần thể mai dương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Mô hình thí điểm.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm các biện pháp hữu hiệu).

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2010

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2010
  Bản in]