Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng thí điểm mô hình thống nhất tổ chức, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2013-007

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Xây dựng thí điểm mô hình thống nhất tổ chức, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp quản lý: cấp cơ sở

- Lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng: Xây dựng thành công mô hình thí điểm một cửa được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thống nhất cho cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình thí điểm cấp huyện, cấp xã.

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2013
  Bản in]