Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2011 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tin học cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn xã vùng nông thôn và miền núi (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2011-012

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tin học cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn xã vùng nông thôn và miền núi

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng:

Có được mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ phù hợp, hiệu quả cho nông dân ở địa bàn xã và dễ nhân rộng.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình (gồm 4 đến 6 điểm) ở địa bàn xã theo các vùng sinh thái khác nhau;

+ Có hệ thống CSDL về các thông tin khoa học công nghệ;

+ Báo cáo khoa học;

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: 2011-2013.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2011 - 2013
  Bản in]