Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại sản xuất lợn ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2010-007

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại sản xuất lợn ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền.

- Mã số: TTH.2010-KC.01CS

- Cấp quản lý: Tỉnh ủy quyền địa phương quản lý

- Lĩnh vực: Nông nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng: Xây dựng được mô hình sản xuất con giống và lợn thịt ¾ máu ngoại theo quy mô trang trại phù hợp với điều kiện của địa phương, dễ phổ biến và nhân rộng.

- Sản phẩm dự kiến:

+ 01 mô hình sản xuất con giống và lợn thịt ¾ máu ngoại.

+ Ít nhất 400 con giống và 200 con lợn thịt đạt chất lượng (cho 3 lứa).

+ Báo cáo khoa học (bao gồm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất con giống và nuôi lợn thịt).

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học công nghệ.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012.

- Kết quả: đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2012
  Bản in]