Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2017-010

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động tích hợp được với hệ thống trang điều hành tác nghiệp tỉnh Thừa Thien Huế phục vụ công tác điều hành, quản lý.

- Có được mô hình thí điểm công sở và chính quyền điện tử đi động đặc trưng theo chức năng, nhiệm vụ của UBND các cấp, các sở, ban, ngành.

Kết quả:

- Thư viện dịch vụ web (hệ thống API Webservice) giao tiếp giữa hệ thống trang điều hành tác nghiệp đa cấp với thiết bị di động.

- Hồ sơ thiết kế phần mềm.

- Phần mềm điều hành, quản lý chạy trên nền tảng thiết bị di động.

- Tài liệu khung ứng dụng.

- Tài liệu chuẩn kỹ thuật khung công sở và chính quyền điện tử di động.

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp các ứng dụng vào khung công sở và chính quyền điện tử di động.

- Mô hình thí điểm công sở và chính quyền điện tử di động với đầy đủ các tính năng cơ bản, có khả năng mở rộng, tích hợp thêm các ứng dụng.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2018
  Bản in]