Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng mô hình khởi nghiệp từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.004

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng các mô hình khởi nghiệp từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hỗ trợ thành lập được ít nhất 02 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Xây dựng được 01 mô hình thương mại từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và doanh nghiệp.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- Có 02 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập.

- Xây dựng được 01 mô hình kinh doanh (BMC)/sản phẩm.

- Tuyển chọn được 03 - 05 sản phẩm từ kết quả nghiên cứu để đăng ký thương mại (được cấp mã số lưu hành hoặc tương đương) và đảm bảo tiêu chuẩn công bố theo quy định.

- Đăng ký sở hữu trí tuệ: 03 (chấp nhận đơn hợp lệ).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]