Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2015-016

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Công nghiệp - Thương mại

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện A Lưới

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

Tạo lập được nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ xây dựng thương hiệu góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sản phẩm dự kiến:

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể vải zèng A Lưới.

- Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể sản phẩm vải zèng A Lưới.

- Hệ thống dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu tập thể sản phẩm vải zèng A Lưới (biểu tượng, tem nhãn, bao bì sản phẩm).

- Mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2018
  Bản in]