Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Sưu tầm tài liệu, mẫu vật về tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt Nam và các loại khoáng sản thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2012-010

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Địa chất Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Sưu tầm tài liệu, mẫu vật về tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> và các loại khoáng sản thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Địa chất Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region>

- Mục tiêu định hướng: Có được bộ tài liệu và bộ mẫu vật tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Bộ sưu tập 150 mẫu khoáng sản tiêu biểu của Việt Nam (trong đó có khoảng 40 mẫu khoáng sản tiêu biểu của Thừa Thiên Huế) phục vụ trưng bày tại Bảo tàng.

+ Bộ hồ sơ khoa học cho bộ mẫu khoáng sản tiêu biểu đã thu thập.

+ Bản đồ Địa chất - Khoáng sản Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region>, tỷ lệ 1:1.000.000.

+ Bản đồ Địa chất - Khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1:100.000.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: 2012-2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2013
  Bản in]