Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đối tượng sưu tra trên địa bàn thành phố Huế

- Mã số: 2013-005

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Công an thành phố Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đối tượng sưu tra trên địa bàn thành phố Huế

- Mã số:

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Có được phần mềm quản lý đối tượng sưu tra trên địa bàn thành phố Huế phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhất.

+ Có được cơ sở dữ liệu GISHue của các đối tượng sưu tra về tình hình di trú được cập nhật đầy đủ và thường xuyên.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Cơ sở dữ liệu GIS về đối tượng sưu tra trên nền GISHue.

+ Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS (trên nền web) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý đối tượng sưu tra.

+ Dự thảo văn bản quy định triển khai cho các đơn vị liên quan.

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2013
  Bản in]