Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue.

- Mã số: 2016-011

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:
- Xây dựng được bộ chuẩn dữ liệu GIS trên cơ sở nâng cấp và hiệu chỉnh chuẩn dữ liệu GISHue.
- Triển khai áp dụng thành công cho các ngành trên hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả:
- Bộ chuẩn dữ liệu cho 13 sở, ban, ngành có dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành.
- Thiết kế CSDL cho 13 sở, ban, ngành theo chuẩn dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành.
- Dự thảo văn bản quy định về chuẩn dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành.
- Báo cáo khoa học.
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2018
  Bản in]