Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.022

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá thực trạng tình hình bệnh khảm lá sắn tại tỉnh Thừa Thiên Huế (xác định mức độ nhiễm bệnh và mức độ thiệt hại của bệnh khảm lá sắn ở Thừa Thiên Huế; xác định các phương thức lan truyền, nguyên nhân, mức độ nhiễm bệnh khảm sắn hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Xây dựng được quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp ở Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp trên thực tế.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo thực trạng tình hình bệnh khảm lá sắn tại tỉnh Thừa Thiên Huế (xác định mức độ nhiễm bệnh và mức độ thiệt hại của bệnh khảm lá sắn ở Thừa Thiên Huế; xác định các phương thức lan truyền, nguyên nhân, mức độ nhiễm bệnh khảm sắn hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp ở Thừa Thiên Huế.

- Mô hình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp (diện tích 01 ha).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục thông tin trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]