Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2020

Tên đề tài, dự án:
Khảo sát, đánh giá, phát triển nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2020.006

- Cấp: Hợp tác

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2203-QD-UBND-2020-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiện trạng nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh.

- Khảo sát được các đặc tính sinh học, tự nhiên, khoanh vùng phân bố và đánh giá chuỗi giá trị của các nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh.

- Đề xuất phương án bảo tồn, nhân, nuôi trồng và khai thác, phát triển các nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh.

- Số hóa và thiết lập phần mềm tra cứu trực tuyến phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu và báo cáo tổng thuật số liệu điều tra, khảo sát nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh.

- Báo cáo khoa học về đặc tính sinh học, tự nhiên, vùng phân bố của các nguồn gen đặc hữu (03-05/mỗi gen thực vật, động vật đặc hữu) của tỉnh.

- Cơ sở dữ liệu, phần mềm tra cứu trực tuyến phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2020
  Bản in]