Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2010-012

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: TTH.2010-KX.15

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Đơn vị chủ trì: Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá được thực trạng của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đề xuất một số giải pháp khả thi và triển khai thí điểm.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình thí điểm.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm các giải pháp)

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2010-2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

            
Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2014
  Bản in]