Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2011

Tên đề tài, dự án:
Thử nghiệm chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà của Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2010-005

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Thử nghiệm chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà của Thừa Thiên Huế.

- Mã số: TTH.2010-KC.01

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Nông nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục tiêu định hướng:

+ Xác định được khả năng phòng trừ bệnh chảy gôm trên bưởi Thanh trà của chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate.

+ Có được quy trình phòng trừ bệnh chảy gôm bằng chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Quy trình phòng trừ bệnh chảy gôm bằng chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate.

+ Một số vùng trồng bưởi Thanh trà được phòng trừ bệnh.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học và công nghệ.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011

- Kết quả: Đã nghiệm thu

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2011
  Bản in]