Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2017-007

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

- Cơ quan chủ trì: Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_CCVC.docx
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 (theo danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ ban hành kèm theo Quyết định 1532/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Xác định được rào cản, vướng mắc trong việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015.

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả:

- Bộ số liệu về thực trạng việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015.

- Dự thảo được quy trình khung của việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2019
  Bản in]