Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2017-006

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_NangcaoCLCBCX.docx
  • BCKQADTK_NangcaoCLCBCX.docx
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và việc sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau đào tạo ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2016.

- Xác định được nhu cầu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2020-2025.

- Đề xuất giải pháp (bao gồm giải pháp đổi mới mô hình đào tạo, bồi dưỡng) nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Kết quả:

- Bộ số liệu và báo cáo xử lý số liệu.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2018
  Bản in]