Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2011

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình sản xuất một số loại nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao tại huyện Phú Vang

- Mã số: TTH.2009-KC.01CS

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: HTX Nông nghiệp Phú Lương I, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật để sản xuất nấm có giá trị kinh tế.

+ Có được mô hình sản xuất có hiệu quả.

Kết quả:

+ 3-4 loại nấm có giá trị kinh tế cao.

+ 15-20 kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật sản xuất.

+ Mô hình sản xuất.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình kỹ thuật).

                  + Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2011
  Bản in]