Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu tình hình bệnh thalassemia trong cộng đồng người dân hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu miền Trung - Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu tình hình bệnh thalassemia trong cộng đồng người dân hai huyện miền núi <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu miền Trung - Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Xác định được tần suất và đặc điểm của người mắc bệnh thalassemia, người mang gen bệnh thalassemia tại hai huyện miền núi <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> Đông và A Lưới.

+ Đề xuất phương pháp sàng lọc và hướng dự phòng.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở về sàng lọc, quản lý và tư vấn di truyền.

+ Chuyên mục truyền thông về bệnh lý thalassemia trên truyền hình.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: 2012-2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2014
  Bản in]