Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2010

Tên đề tài, dự án:
Nuôi thử nghiệm nhím bờm (Acanthion Subcristatum) ở huyện Nam Đông

- Mã số: TTH.2009-KC.02CS

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình nuôi nhím bờm sinh sản và thương phẩm phù hợp với địa phương.


Kết quả:

+ Mô hình nuôi nhím bờm sinh sản và thương phẩm.

+ Nhím bờm giống và thương phẩm.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi nhím bờm sinh sản và thương phẩm).

                  + Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2010
  Bản in]