Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ và sinh học để sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2012-014

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ và sinh học để sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chương trình: Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

- Cấp quản lý: cấp trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà

- Thời gian thực hiện: năm 2012 - 2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2013
  Bản in]