Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng kỹ thuật phù hợp xây dựng mô hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-006

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Vang

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Dự án: Ứng dụng kỹ thuật phù hợp xây dựng mô hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chương trình: Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015, do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

- Cấp quản lý: cấp trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Vang

- Thời gian thực hiện: năm 2012 - 2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2014
  Bản in]