Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Số hóa, lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015

- Mã số: 2018.025

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Đức Phú

- Thành viên tham gia chính: CN. Phan Trọng; CN. Hồ Xuân Hảo; CN. Nguyễn Vũ Hồ Hải; ThS. Lê Vĩnh Chiến; CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_SoHoa.docx
Mục tiêu định hướng:

Có được bộ dữ liệu đã được số hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015;

Phổ biến thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015.


 

Kết quả:
Kết quả của đề tài giúp giải quyết việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin được dễ dàng; Kéo dài tuổi thọ của các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) lưu trữ bản gốc. Tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho các đối tượng cần tìm thông tin, tạo thuận lợi cho người sử dụng. Thông qua việc số hóa các kết quả nhiệm vụ KH&CN lưu trữ, độc giả không mất nhiều thời gian để tìm kiếm nguồn thông tin các kết quả nhiệm vụ KH&CN. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, địa phương trong tỉnh cũng như trong nước về lĩnh vực thông tin KH&CN...Từ kết quả đề tài chúng ta có thể sử dụng để số hóa các kết quả của các công trình đạt các giải thưởng về KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế; các tài liệu của các hội thảo, diễn đàn lớn về KH&CN... để tạo nên một nguồn thông tin cho bạn đọc tham khảo trên môi trường internet.

Kinh phí đề tài: 100.000.000
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]