Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Thử nghiệm ứng dụng vật liệu bao sinh thái trong bảo vệ, phủ xanh và chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2015-014

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Hoàn thiện quy trình công nghệ ứng dụng vật liệu bao sinh thái trong bảo vệ, phủ xanh và phòng chống sạt lở bờ sông phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất được các giải pháp kết cấu, quy trình công nghệ trong thi công xây dựng phù hợp với điều kiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Một đoạn bờ kè sông được áp dụng giải pháp bảo vệ mái dốc bằng bao sinh thái.

- Quy trình kỹ thuật hướng dẫn thiết kế, thi công giải pháp bảo vệ bờ sông bằng bao sinh thái.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:

 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2016
  Bản in]