Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế

- Mã số: 2018-009

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc điểm hình thái và di truyền phân tử của giống gừng Huế.

- Tuyển chọn và xây dựng được quy trình trồng giống gừng Huế từ củ và cây nuôi cấy mô.

- Xây dựng được quy trình chế biến gừng bằng phương pháp lên men đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả:

- Bộ dữ liệu về giống gừng Huế (đặc điểm sinh học, đặc điểm hình thái, di truyền phân tử,...).

- Quy trình trồng giống gừng Huế.

- Quy trình chế biến gừng Huế bằng phương pháp lên men đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Mô hình trồng thử nghiệm giống gừng Huế 500m2.

- Sản phẩm gừng Huế lên men khoảng 3 kg.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]