Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế

- Mã số: TTH.2009-KC.11

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế.

- Mã số: TTH.2009-KC.11

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tự nhiên

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Xác định được thành phần và tác dụng dược lý của các hoạt chất trong nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng được quy trình bào chế sản phẩm từ nấm Linh Chi đặc hữu.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình phân tích và quy trình bào chế).

+ Các dạng sản phẩm được bào chế từ nấm Linh Chi.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2009 - 2012

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2012
  Bản in]