Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2014-023

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững tại Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Có được cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu GISHue.

Sản phẩm dự kiến:

- Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

- Website hệ thống về hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2016
  Bản in]