Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Xã hội

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2010-012 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2014 Xã hội Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế
2 2011-012 Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tin học cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn xã vùng nông thôn và miền núi (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Xã hội Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ
3 2012-016 Đánh giá nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Xã hội Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
4 2010-010 Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 2010 - 2010 Xã hội Trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2010-002 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 2010 - 2012 Xã hội Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Hà Nội
6 2013-011 Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý đối với Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2013 - 2014 Xã hội Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
7 2015-008 Vai trò và tác động của gia đình và dòng họ đối với sự phát triển của xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay 2015 - 2018 Xã hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2017-005 Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 Xã hội Học viện Chính trị khu vực III
9 2016-010 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững. 2016 - 2018 Xã hội Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
10 TTH.2009-KX.04 Nghiên cứu, thử nghiệm một số tour du lịch sinh thái đầm phá dựa vào cộng đồng (đã nghiệm thu) 2009 - 2011 Xã hội Khoa du lịch, Đại học Huế
Tổng cộng11   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối