Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Xã hội

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018.030 Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cầu Ngói Thanh Toàn trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
2 2018.027 Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc Tà Ôi trong thực hiện chính sách dân tộc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
3 2016-010 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững. 2016 - 2018 Xã hội Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
4 2018.020 Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế. 2020 - 2020 Xã hội Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
5 Khai quật, xử lý và chế tác 02 bộ mẫu xương động vật (bò tót và voi) phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung 2020 - 2020 Xã hội Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung
6 2020.005 Bách khoa thư văn hóa ẩm thực Huế 2020 - 2020 Xã hội Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế
7 2010-012 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2014 Xã hội Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2011-012 Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tin học cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn xã vùng nông thôn và miền núi (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Xã hội Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ
9 2012-016 Đánh giá nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Xã hội Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
10 2010-010 Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 2010 - 2010 Xã hội Trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng16   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối