Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Công Thương

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2011-003 Ứng dụng các phương pháp nổ mìn vi sai cho các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 - 2013 Công Thương Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
2 2018-001 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 - 2018 Công Thương Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế
3 2019-001 Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu Tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2019 - 2019 Công Thương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TT - Huế
4 2018-005 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho các sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2018-004 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
6 2018-002 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Phòng Kinh tế thành phố Huế
7 2019-004 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Công Thương Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Thủy
8 2019-005 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hương xưa làng cổ Phước Tích” cho làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền
9 2019-009 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Công Thương Sở Du lịch tỉnh TT-Huế
10 2019-012 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Công Thương
Tổng cộng10