Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2020.025 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 2020 - 2021 Tổ chức - Hành chính
2 2017.031 Công tác phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2017 Tổ chức - Hành chính Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
3 2017-007 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2019 Tổ chức - Hành chính Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
4 2013-007 Xây dựng thí điểm mô hình thống nhất tổ chức, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2013 Tổ chức - Hành chính Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2017-006 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Tổ chức - Hành chính Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
Tổng cộng5