Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc Tà Ôi trong thực hiện chính sách dân tộc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

- Mã số: 2018.027

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Huyền Thanh

- Thành viên tham gia chính: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung; ThS. Trần Trọng Hướng; ThS. Hoàng Văn Hợp; ThS. Phan Văn Ân; CN. Trần Thị Ngọc Thể; CN. Đoàn Thị Mỹ Huệ; CN. Phan Thị Yến Thu

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_TaOi.docx
Mục tiêu định hướng:
Đề tài hướng tới làm rõ vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội của dân tộc Tà Ôi trong thực hiện chính sách dân tộc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Kết quả:
 Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội của người Tà Ôi, chúng ta cần chú trọng đến những giải pháp nhằm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, làm tốt công tác đổi mới chính sách đối với cán bộ quản lý văn hóa tại cơ sở. Các giải pháp này không chỉ mang ý nghĩa phương pháp luận mà còn mang ý nghĩa thực tiễn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc độc đáo của người Tà Ôi ở A Lưới hiện nay.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 28.000.000    2018 - 2018
  Bản in]