Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Cấp Cơ sở

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Tổ chức - Hành chính Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
2 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Tổ chức - Hành chính Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
3 Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.. 2016 - 2018 Khoa học Nông nghiệp UBND thị xã Hương Trà
4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
5 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Công nghiệp - Thương mại Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
7 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2013 - 2014 Khoa học xã hội nhân văn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
8 Phân loại, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới. 2009 - 2009 Khoa học xã hội nhân văn UBND huyện A Lưới
9 Nuôi thử nghiệm nhím bờm (Acanthion Subcristatum) ở huyện Nam Đông 2009 - 2010 Khoa học Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
10 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình sản xuất một số loại nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao tại huyện Phú Vang 2009 - 2011 Khoa học Nông nghiệp HTX Nông nghiệp Phú Lương I, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tổng cộng13   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối