Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cầu Ngói Thanh Toàn trong giai đoạn hiện nay

- Mã số: 2018.030

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thanh Hà

- Thành viên tham gia chính: ThS. Trần Thị Hương; ThS. Trần Nhật; CN. Phan Thị Yến Thu

Mục tiêu định hướng:

Mục đích chính của đề tài là làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy lãnh đạo hệ thống chính trị trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị  di tích kiến trúc nghệ thuật Cầu Ngói Thanh Toàn.

Kết quả:
Đã xác định được các giải pháp cần phải thực hiện để khắc phục trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích Cầu Ngói Thanh Toàn trong đó tập trung vai trò lãnh đạo của Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy.Trên cơ sở tiềm năng giá trị của di tích Cầu Ngói Thanh Toàn những định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh, địa phương cũng như những thành tựu, thách thức trong khai thác di tích, việc định hướng tổng quát phục vụ phát triển theo hướng ổn định, lâu dài và bền vững giá trị di tích Cầu Ngói Thanh Toàn.
Kinh phí đề tài: 28.000.000
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]