Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2021

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018.031 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
2 2020.030 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên
3 2020.029 Vận hành mạng lưới đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT Huế
4 2020.026 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
5 2020.028 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế 2020 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2020.025 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 2020 - 2021 Tổ chức - Hành chính
Tổng cộng6