Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững.

- Mã số: 2016-010

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • bctom_tat.pdf
Mục tiêu định hướng:
- Đánh giá được thực trạng tiêu dùng của đồng bào dân tộc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng góp phần thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Áp dụng thí điểm giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Kết quả:
- 01- 02 điểm áp dụng thí điểm giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số.
- Báo cáo khoa học.
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2018
  Bản in]